Privacy Policy

Privacyverklaring

 

Dit is een privacyverklaring van Ziko centro de Danca, gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Ziko’s dansschool verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt

Ook de maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Contactgegevens:

Ziko centro de Danca

Hoogstraat 17a

6811 GZ Arnhem

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer/ IBAN

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of geboden danslessen en workshops hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ziko.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen

– Verzenden van onze mededelingen

– U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een aanvraag of aanpassing door te kunnen geven

– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze papieren en digitale administratie opgeslagen en zijn puur voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende documenten van persoonsgegevens:

  • Inschrijfformulier: Bewaartermijn 7 jaar na opzegging (ivm wettelijke administratieve verplichtingen)
  • Automatische incasso formulier: Bewaartermijn 7 jaar na opzegging (ivm wettelijke administratieve verplichtingen)
  • Nota’s: Bewaartermijn 7 jaar na opdracht/ aangekocht product (ivm wettelijke administratieve verplichtingen)
  • Mailadres: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering
  • Foto’s: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze dansschool of evenementen op locatie publiceren op onze website of gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.
Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit bij voorkeur voorafgaand aan het evenement of de lessen kenbaar maken.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies op onze website of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze dansschool en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Ziko centro de danca, emailadres: info@ziko.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ziko of via info@ziko.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Klachten

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.